Manian.

20 tekstów – auto­rem jest Ma­nian..

Miłość może i us­krzyd­la, ale cza­sem - gdy przyj­dzie co do cze­go - nie poz­wa­la wznieść się do lotu. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 września 2011, 23:19

W każdej no­wopoz­na­nej oso­bie widzę przy­jaciela. Z biegiem cza­su ten płomień przy­gasa, al­bo się wznieca. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 lipca 2010, 11:26

Nie ogląda­my się na innych,
roz­ważnie sta­wiamy kroki
i umiemy cie­szyć się błahos­tka­mi - wte­dy jes­teśmy szczęśliwi. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 2 czerwca 2010, 22:20

Czas przeb­rzmiewa naj­szyb­ciej wte­dy, gdy niepot­rzeb­nie pat­rzysz na innych. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 13 maja 2010, 20:48

Kiedy nie można chodzić w słońcu, tra­ci się coś tak ulot­ne­go, że na­wet nie można ok­reślić, co to jest. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 kwietnia 2010, 11:06

Cza­sem mam ochotę krzyczeć.
I już, ro­bię to - wrzeszczę najgłośniej , naj­do­nośniej , gdy nag­le oka­zuje się, że płaczę. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 kwietnia 2010, 19:53

Sztuką jest wie­rzyć w nad­chodzący pozytyw,
będąc w złej sytuacji. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 9 kwietnia 2010, 14:41

Po­noć prze­rost pieniędzy nie jest nad­miarem szczęścia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 kwietnia 2010, 13:33

Jes­tem tyl­ko łajbą na bez­kres­nym oceanie życia, pełne­go statków na wzór Titanica. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 marca 2010, 18:22

Była we mnie burza, było tsu­nami, na­wet grad był - było już wszys­tko - nad­szedł czas na od­ro­binę słońca. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 26 marca 2010, 14:24
Manian.

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Manian.

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Znajomi
Aktywność